ANBI

Stichting Justdiggit heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Justdiggit wordt toegekend als ANBI, daarom kunnen giften aan Justdiggit geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Met een periodieke donatie van minimaal vijf jaar profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, download dan de donatieovereenkomst. Stuur het ingevulde formulier naar finance@justdiggit.org of naar Justdiggit, Prins Hendrikkade 25 1012 TM Amsterdam. Nadien ontvangt u een ondertekend exemplaar voor uw eigen administratie.

Kijk voor meer informatie over de belastingvoordelen op de website van de Belastingdienst.

Naam

Statutaire naam:                   Stichting Justdiggit Foundation
Merknaam:                            Justdiggit
KvK-nummer:                       51457008
Belastingnummer:               850026556
Bankgegevens:                      NL59 RABO 0160 3724 88
Swift-code:                            RABONL2U

Contact details

Stichting Justdiggit Foundation
Prins Hendrikkade 25
1012 TM Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 737 23 66
Email: info@justdiggit.org

Doel

Justdiggit is gericht op het omkeren van het proces van wereldwijde woestijnvorming en degradatie van ecosystemen. De stichting probeert dit te bereiken door het implementeren van lokale ecosysteem herstelprogramma’s, het ontwikkelen van internationale bewustmakingscampagnes en door middel van onderwijsprogramma’s.

Beleidsplan

Justdiggit heeft een meerjarig-beleidsplan opgesteld voor 2019-2030.

Onze missie is om landschapsherstelprogramma’s te introduceren in regio’s die hersteld kunnen worden en om een wereldwijde sociale movement voor klimaatactie te creëren. Wat de programma’s betreft, wordt er op grote schaal bodem-, landbouw- en ecosysteembeheertechnieken toegepast om complete ecosystemen te herstellen, met als doel het lokale

klimaat te verbeteren. Op sociaal gebied gaan we een wereldwijde community opbouwen voor consumenten, bedrijven, wetenschappers en kunstenaars,geïnspireerd door het succes en de eenvoud van onze projecten in combinatie met onze creatieve marketing en communicatie.

Onze fondsenwervingsstrategie richt zich op bedrijven (waaronder bedrijfsstichtingen, CSR, sponsoring), consumentendonaties, Rainmakers (Rainmakers zijn personen die Justdiggit ondersteunen met overheadkostenfinanciering, netwerk en invloed) en subsidieaanvragen (stichtingen en internationale (klimaat) fondsen).

Donaties met een bepaald doel zijn gereserveerd in onze Kredietfondsen worden alleen gebruikt voor overeenkomstige doeleinden. Alle beschikbare kapitaal staat vrij ter beschikking van de Justdiggit Foundation op haar bankrekeningen.

Het budget met geplande uitgaven voor een bepaald jaar worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Managing Director verantwoordt de uiteindelijke uitgaven ten minste driemaandelijks aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur en Toezicht

De Raad van Bestuur van Stichting Justdiggit Foundation bestond in 2019 uit Marjolein Albers (Managing Director) en Dennis Karpes (Creative Director en medeoprichter). Halverwege 2020 heeft Dennis de Raad van Bestuur verlaten en zijn Wessel van Eeden (Global Marketing Director) en Niels Dierckx (Director Programs) toegetreden. De Raad van Bestuur opereert onder de bescherming van en wordt geadviseerd door een Raad van Toezicht, wiens leden geen award ontvangen maar een onkostenvergoeding kunnen krijgen.

De Raad van Toezicht 2020 bestaat uit:

Harold Knebel – voorzitter
Eddy Moors – algemeen lid
Tineke Bahlmann – algemeen lid
Erik Hallers – algemeen lid

Per 1 juni 2021 zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht:

Vineel Agarwal –algemeen lid

Jos Huijbregts –algemeen lid met portefeuille financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en het toezicht op het management en het beleid van de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur is belast met het – periodiek geëvalueerde – remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur, waarbij in dit verband rekening wordt gehouden met de “Governance Code voor Goede Doelen” van de Commissie Wijffels.

Beloningsbeleid medewerkers

De salarissen van Justdiggit medewerkers zijn marktconform en in lijn met de basisadvieslijn 2016 van Goede Doelen Nederland. Deze advieslijn betreft een gemiddelde van de hoogste en laagste salarissen in de goede doelen sector. Onder de goede doelen sector wordt verstaan; natuur en milieu, welzijn en cultuur, gezondheid en internationale samenwerking.

Het salaris van de directeur bestuurders is inclusief vakantiegeld en sociale verzekeringen, maar exclusief pensioen of andere vergoedingen. Maandelijkse brutosalarissen exclusief 8% vakantiegeld van de Raad van Bestuur in 2020: Algemeen directeur : Marjolein Albers (0,9 VTE) 6.143 EUR, Global Marketing Director: Wessel van Eeden (1,0 VTE) 5.954 EUR en Director Programs: Niels Dierckx (0,9 VTE) 5.358,60 EUR. Dit salaris ligt daarmee beneden het maximum zoals vastgelegd in de SBF-code voor Goed Bestuur. Justdiggit voldoet hiermee aan de regeling beloning directeuren van goede doelen. Het directie salaris wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

Jaarverslag en daadwerkelijke activiteiten

Op onze website is het laatste nieuws over onze activiteiten beschikbaar, zie jaarverslagen. Het jaarverslag 2020 bevat informatie over uitgevoerde activiteiten en financiële overzichten in 2020.